Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“'

Opći uvjeti

Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana

 

Uvodna napomena

PUTOVANJA SA STILOM d.o.o. turistička agencija (dalje u tekstu: „Putovanja“) upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 080685851 i s osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 43303649772.
Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana (dalje u tekstu: "Opći uvjeti") sastavni su dio ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Putovanja i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman te se primjenjuju na sve poslovne odnose koje između njih nastanu.

 

Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organiziraju Putovanja može prijaviti u svim poslovnicama Putovanja, telefonom, telefaksom i elektronskom poštom te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno davanjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem elektroničke pošte ili telefona, putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete rezervacije i kupnje turističkih aranžmana koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno, osim u slučaju obročnog plaćanja. 

 

Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije navedeno u programu putovanja):
•    Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete,
•    Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza,
•    Ulaznice za objekte koji se posjećuju.
Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) koje nisu navedene u programu ili voucheru putnik sam plaća u mjestu izvršenja usluge u valuti zemlje u kojoj se nalazi.


Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Putovanja mogu zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:
•    promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,
•    promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),
•    promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. Putovanja mogu o promjeni cijene putnika izvijestiti pismeno ili usmeno.
Nakon dana uplate kompletnog iznosa turističkog aranžmana ugovorena cijena ne može se povećati, osim u slučajevima iz st. 1 ovog članka. Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza do krajnjeg datuma otkaza navedenog u ponudi/programu („cancellation date“). Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Putovanja ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene nakon krajnjeg datuma otkaza. Objavljene cijene rezultat su ugovora Putovanja s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.


Popusti za djecu i druge pogodnosti
Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.


Putna dokumentacija
Svi putni dokumenti biti će Vam predani najkasnije 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu ili u najkraćem mogućem roku ukoliko je putovanje ugovoreno manje od 7 dana prije odlaska na put. Putna dokumentacija podrazumijeva:
•    za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti,
•    za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja,
•    za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu.


Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, oprema i usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Putovanja ne preuzimaju odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.


Smještaj u sobe/apartmane
Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku u kategoriji koju je ugovorio. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga osim ako nije drugačije navedeno u programu/voucheru. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno u programu/voucheru. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.


Troškovi dodatnih usluga
Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge, obvezuje se u trenutku podnošenja zahtjeva, na ime garancije plaćanja takvih usluga Putovanjima uplatiti gotovinski polog u visini od najmanje 30% ukupne cijene dodatne usluge, odnosno ovlašćuje Putovanja da izvrši terećenje kreditne kartice u visini od najmanje 30% ukupne cijene dodatne usluge, ili više ukoliko je to za traženu uslugu potrebno. Ukoliko u trenutku upita cijena dodatne usluge nije poznata, putnik je obvezan uplatiti na ime pologa paušalni iznos u visini od 500,00 kn, odnosno Putovanja će za navedeni iznos izvršiti terećenje po kreditnoj kartici. Putovanja se obvezuju izvijestiti putnika o raspoloživosti dodatnih usluga najkasnije u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahtjeva. Putnik se obvezuje u roku od 24 sata od za¬primanja obavijesti Putovanja o raspoloživosti dodatnih usluga uplatiti ukupan iznos cijene usluge, s time da se uplaćeni gotovinski polog odnosno iznos plaćen putem kreditne kartice uračunava u cijenu usluge. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu u navedenom roku, Putovanja zadržavaj uplaćeni gotovinski polog, odnosno iznos naplaćen terećenjem kreditne kartice.
Ukoliko Putovanja u navedenom roku obavijeste putnika o nepostojanju raspoloživih dodatnih usluga, obvezuje se u roku od 2 radna dana od davanja obavijesti, izvršiti povrat uplaćenog gotovinskog pologa, odnosno izvršiti storno uplate putem kreditne kartice.


Odustajanje od putovanja
Ukoliko putnik otkaže aranžman, Putovanja od ukupne cijene aranžmana zadržavaju:
do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana a najmanje 100 kn
29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
nakon polaska 100% cijene aranžmana, osim ako nije drugačije navedeno u programu.  
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Putovanja zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Putovanja će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.


Osiguranje od rizika otkaza
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 9 ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima.
U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Putovanja zadržavaju pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 9. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.


Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje privatne odgovornosti i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Putovanja, pri čemu Putovanja djeluju samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.


Otkaz putovanja od strane Putovanja ili promjena programa
Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Putovanja zadržavaju pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Putovanja zadržavaju pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Putovanja zadržavaju pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja,sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Putovanja otkažu putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.


Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Putovanja pretrpjela dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik.
Pratitelj ili lokalni partner Putovanja će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Putovanja mogu posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Putovanja nisu odgovorna za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.


Devizni i carinski propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.


Zdravstveni propisi
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.


Prtljaga
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima u kabini autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja dužni ponijeti sa sobom. U protivnom putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocijenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu upućuje prijevozniku, avio kompaniji ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.


Reklamacije
U interesu putnika je da svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Putovanja takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije.
Putovanja će donijeti pismeno rješenje na uloženi prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a rok rješenja o pritužbi produžit će se za dodatnih 14 dana ako to bude potrebno zbog prikupljanja informacija. Putovanja će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po „Fortuna sistemu“ putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Putovanja će sporove nastojati razriješiti mirnim putem i sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju mjesnu nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.


Obveze Putovanja
Putovanja su dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Putovanja su dužna putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Putovanja će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Putovanja će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Putovanja nisu dužna pružati usluge van ovih Uvjeta i programa/vouchera. Putovanja ne odgovaraju za eventualne pogreške u tisku.


Obveze putnika
Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.


Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Putovanja imaju s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman kod Alianz osiguranja, br. police: 1500-172125105.


Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.


Zaštita osobnih podataka
Putovanja od putnika prikupljaju samo osobne podatke nužne za ispunjenje zaključenog ugovora. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge, a koristit će se i za daljnju međusobnu komunikaciju. Putovanja se obvezuju da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka narednih pet godina, odnosno dok putnik ne zatraži njihovo brisanje. Istovremeno sa zaključenjem ugovora o putovanju Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu obavijesti o ponudama i marketinškim akcijama Putovanja.
Putnik ima pravo doznati koje podatke Putovanja o njemu imaju, pravo tražiti ispravak, pravo tražiti brisanje podataka, pravo tražiti prestanak obrade podataka. Ako Putnik zatraži prestanak obrade podatke Putovanja ne preuzimaju bilo koju vrstu odgovornosti za nemogućnost pružanja ugovorene usluge. Putnik ima pravo na prigovora na obradu podataka. Na prigovor se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovih Općih  uvjeta koji se odnose na Reklamacije. Putnik koji nije zadovoljan rješenjem po podnesenom prigovoru može se obratiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Završne odredbe
Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora koji putnik sklapa s Putovanjima, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima - inozemnim organizatorima putovanja. Potpisivanjem Ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.
Svi dogovori kojima bi se mijenjali uvjeti ugovoreni između Putovanja i putnika moraju biti u pisanom obliku kako bi bili važeći, što vrijedi i za odricanje od pisanog oblika.
Ovi Opći uvjeti objavljuju se na web stranicama Putovanja na kojima su trajno dostupni te stupaju na snagu i primjenjuju se od navedenog datuma.

U Zagrebu, 16. travnja 2018.

Za PUTOVANJA SA STILOM d.o.o.
Maja Serdar, di